ANBI-gegevens

Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam is officieel geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting.

De naam van de vereniging
Veel mensen kennen de vereniging als ‘Platform L & R’. De officiële, statutaire naam is ‘Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam’.

RSIN nummer
850047365

KvK-nummer
51488051

Contactgegevens
lenrplatform2017@gmail.com

De vereniging heeft ten doel:

  • stimuleren van onderlinge dialoog en samenlevingsbetrokkenheid;
  • ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van maatschappelijke activiteiten vanuit de (Platform L&R) missie, zoals verwoord in het Huishoudelijk Reglement;
  • gesprekspartner zijn voor overheid en politiek;
  • zichtbaar maken van de levensbeschouwelijke en religieuze infrastructuur in de stad;
  • het verbinden van levensbeschouwelijke organisaties met elkaar;
  • het bijdragen aan een vreedzaam klimaat en het bevorderen van de dialoog onder de deelnemende organisaties;
  • het vormen en in stand houden van een expertisecentrum op het gebied van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en samenlevingsbetrokkenheid, met name gericht op de stad Rotterdam.
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleid van de vereniging op dit moment is er op gericht de bestaande activiteiten voort te zetten en uit te bouwen om op deze manier levensbeschouwelijke organisaties met elkaar te verbinden.

Om als gesprekspartner te kunnen functioneren is het belangrijk de bestaande plaats in de stad Rotterdam in te nemen en te behouden.
Zie verder: Beleidsdocument – Platform L&R Rotterdam (platform-lenr.nl)

De bestuurders
Voorzitter – Albert Ringer
Penningmeester – Alper Alasag
Overige leden van het bestuur:
Akielanand Baldew
Dorine Cleton
Bob Hensen

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd. Er zijn geen betaalde medewerkers.

Activiteiten
Omdat het bij het Platform vooral gaat om het bijeenbrengen van mensen, zijn gedurende de Corona-tijd (2021) alle off-line activiteiten gestopt. wel is er een gezamenlijke on-line gebedsdienst georganiseerd.
In het lopende jaar (2022) is een grote Oekraïne demonstratie georganiseerd, zijn de vredestafels weer gestart en is een aanvang gemaakt met het organiseren van “Koken met Overtuiging”.

Financiële verantwoording

Financiën

Verwerven van Fondsen
In het verleden is er van verschillende (particuliere) fondsen en van de (lokale) overheid financiering ontvangen voor de activiteiten van de vereniging. Het bestuur zal het beleid in deze niet wijzigen. Ook in de toekomst zullen de activiteiten worden gefinancierd door geldwerving. Er zijn geen commerciële activiteiten.

Beheer van fondsen
De vereniging houdt slechts een klein werk-vermogen aan op een bankrekening. Beheer is gericht op het uitvoeren van activiteiten met het verworven geld.

Besteden van fondsen
Verworven middelen zullen worden besteed aan de in de aanvragen gedane activiteiten en aan de verstrekkers van de middelen worden verantwoord.