BeleidsdocumentONZE UITDAGING
Wij stellen voor om de gezamenlijk de volgende uitdaging aan te gaan: We helpen Rotterdammers om elkaar aan te kijken en elkaar een luisterend oor te bieden door daar zelf in voor te gaan.

In deze tijd van een terugtrekkende overheid, een eroderend maatschappelijk stelsel en een tijd waarin mensen zich zorgen maken over zaken als de economie, de werkgelegenheid, stijgende kosten, toenemende uitzichtloosheid, et cetera, nemen wij als gezamenlijke levensbeschouwelijke en religieuze organisaties de verantwoordelijkheid om vanuit onze verscheidenheid gezamenlijk naar buiten te treden om voor hen van betekenis te zijn die dat nodig hebben.

Wij – de L&R organisaties – vinden het belangrijk om vanuit onze verbondenheid naar buiten te treden en daarmee anderen te inspireren.


ONZE IDENTITEIT
Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken. Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers betekenis hebben.

ONZE POSITIE
Wij zijn een platform voor onze leden en bieden onze leden de mogelijkheid om daar bouwwerken op te grondvesten. Het is niet de bedoeling dat we daar zelf op bouwen. Dit zou verwarring kunnen scheppen onder onze leden en daarbuiten.

HET PLATFORM IN BEWEGING
Nu is het moment aangebroken dat het platform op de kaart staat het ook in haar kracht gaat staan. Hiertoe zijn een aantal bewegingen nodig om dit te realiseren. Deze staan hieronder beschreven, aan de thema’s zijn tevens een aantal doelstellingen gekoppeld.

Van strakke regie naar creëren en uitvoeren door de leden
De regie van beleidsontwikkeling en organisatie van evenementen lag tot nu toe sterk in handen van het bestuur en het stafbureau. Wij adviseren de ALV dit meer te verschuiven naar de leden. De leden geven input, initiëren, gaan de onderlinge verbinding aan en zijn vanuit hun gezamenlijkheid van betekenis voor de stad. Het bestuur faciliteert en regisseert hierin. Als vereniging zijn de leden op hun beurt weer het hoogste besluitvormende orgaan. De houding die het bestuur hierin neemt is die van nederigheid en dienstbaarheid.


Vraagsturing en een projectaanpak
Als platform bieden we waarde aan de samenleving doordat we als gezamenlijke leden een achterban vertegenwoordig van betrokken Rotterdammers die voor de stad en voor burgers van betekenis willen en kunnen zijn. Hierdoor vertegenwoordigen we een grote schakering aan culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden waardoor we in staat zijn om aan te sluiten bij een grote diversiteit aan burgers in de stad. In die stad leven concrete problemen waartoe we van betekenis kunnen zien om die te helpen oplossen. Om hierop in te kunnen spelen hebben we ook een project-aanpak vanuit vraagsturing nodig. Dit betekent dat we op concrete problemen in de stad concrete voorstellen kunnen ontwikkelen op basis van concrete plannen. Een eerste stap hierin is om de verwachtingen en de vragen die leven in de stad helder te krijgen.

Daarbij blijft de harde randvoorwaarde dat we ons verbonden voelen vanuit onze religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond en dat we daarom vinden dat we als vrijwilliger op willen blijven treden.

Pro actief richting de politiek
In lijn met haar oprichtingsopdracht onderhoudt het Platform een pro actieve adviserende rol richting de politiek. In deze tijd van toenemende focus op effectiviteit, efficiency en terug reduceren van belangrijke thema’s naar sluitende budgetten vervullen wij een signalerende functie dat de menselijkheid vertegenwoordigd blijft in alle niveaus van beleidsontwikkeling en -uitvoering.
De rol, de missie en de positie van het platform in de stad dient helder te worden. Hierin gaan we uit van onze eigen kracht, van eigen keuze en van eigen verantwoordelijkheid.

Onze identiteit
Wij zijn van betekenis voor de Rotterdammers en onze gezamenlijke waarden, onze bezieling, filosofie en medemenselijkheid wordt als zodanig ervaren door de leden, de Rotterdammers en door de politiek.
Hiertoe stellen we de ALV voor om een werkgroep in het leven te stellen die zich hierop richt.

Het platform voegt waarde toe aan haar leden
Hiertoe is het nodig dat het platform regelmatig bijeenkomsten organiseert waarin leden en voorgangers elkaar kunnen ontmoeten zowel op stads- als op wijkniveau. Wij vinden het passend als onze voorgangers ons hierin letterlijk voorgaan, en stellen daarom voor om in de eerste helft van 2013 een bijeenkomst georganiseerd te hebben waarin de voorgangers elkaar ontmoeten.
Daarnaast is het tegelijkertijd van belang dat we helderheid krijgen over welke groepen wel of niet als potentiële leden gezien worden en of we al dan niet contributie zouden moeten vragen.

Financien

Verwerven van Fondsen
In het verleden is er van verschillende (particuliere) fondsen en van de (lokale) overheid financiering ontvangen voor de activiteiten van de vereniging. Het bestuur zal het beleid in deze niet wijzigen. Ook in de toekomst zullen de activiteiten worden gefinancierd door geldwerving. Er zijn geen commerciële activiteiten.

Beheer van fondsen
De vereniging houdt slechts een klein werk-vermogen aan op een bankrekening. Beheer is gericht op het uitvoeren van activiteiten met het verworven geld.

Besteden van fondsen
Verworven middelen zullen worden besteed aan de in de aanvragen gedane activiteiten en aan de verstrekkers van de middelen worden verantwoord.